คุณพ่ออันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู

คุณพ่อ อันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู
 
REV.  ANSELM  ADISAK  KIJBUNCHU
 
 
คุณพ่อ อังแซลม์ อดิศักดิ์ กิจบุญชู เกิดวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1969 (ตามบัตรประชาชน) จังหวัดนครปฐม
และวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1968 (ตามทะเบียนศีลล้างบาป)
รับศีลล้างบาปวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1968  วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม  
รับศีลกำลังวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1978  วัดนักบุญเปโตร  นครปฐม  
บิดาชื่อพิชัย กิจบุญชู    มารดาชื่ออำนวย กิจบุญชู  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย  3  คน เป็นหญิง  3  คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา 
   และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา 
- ศึกษาต่อปริญญาโท  ประเทศอิตาลี  สาขาวิชาชีวิตฝ่ายจิต
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
4 พ.ค. 1997 - 2 พ.ค. 1999          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟสามพราน
30 เม.ย. 2010- 1 พ.ค. 2013         ศึกษาต่อปริญญาโทประเทศอิตาลี สาขาวิชาชีวิตฝ่ายจิต
1 พ.ค. 2013- 30 เม.ย. 2016          รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
30 เม.ย. 2016 -11 พ.ค. 2019        เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
11 พ.ค. 2019 - 8 มิ.ย. 2020          รับการอบรมต่อเนื่อง
8 มิ.ย. 2020 - 6 มี.ค. 2021             พักประจำและช่วยงานอภิบาลวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน  
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                    เลขานุการพระคาร์ดินัล รักษาการเลขาธิการอัครสังฆมณฑล
                                                  จิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
คติพจน์
 “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า”