คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์

 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์
 
REV. FRANCIS  XAVIER  APHIDET  SUPHACHARK
 
 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์  เกิดวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1967 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดาชื่อเสมอ สุภาจักร์  มารดาชื่อจำปี สุภาจักร์   มีพี่น้องทั้งหมด 11 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนประสาทศิลป์ เจ้าเจ็ด อยุธยา
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
- ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา 
  ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
4 พ.ค. 1997 - 5 พ.ค. 2002         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
5 พ.ค. 2002 - 5 พ.ค. 2007         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003       เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก พระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
12 พ.ค. 2003 - 5 พ.ค. 2007       เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกอัครเทวดาคาเบรียล (สันติสุข) 
                                             วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (โคกยาว) ดูแลกลุ่มคริสตชนนักบุญซีมอน (ลำตะคร้อ)
                                             กลุ่มคริสตชนนักบุญบาร์โธโลมิว (หนองบัวทอง) และกลุ่มคริสตชนบึงสามพัน
5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2011     ผู้จัดการแผนกงานฆราวาสแพร่ธรรม
5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2011      ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
30 เม.ย. 2011- 5 พ.ค. 2014       เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า
30 เม.ย. 2011- 5 พ.ค. 2014       ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส
30 เม.ย. 2011- 5 พ.ค. 2014       พักประจำที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8
5 พ.ค. 2014 - 6 มี.ค. 2021         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว 
 
 
 
 
คติพจน์  
“พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (1 ซมอ. 3:10)