คุณพ่ออันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

 
คุณพ่อ อันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

REV. ANDREW SRIPRACHAYA  PHEUKLIENG
 
 
คุณพ่อ อันดรูว์ ศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง  เกิดวันที่ 9 ตุลาคม  ค.ศ.1953
(ตามบัตรประชาชน วันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1954) จังหวัดปทุมธานี
รับศีลล้างบาปวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1953 วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด  
ชื่อบิดาชื่อยอแซฟ  แซฟ  ผิวเกลี้ยง  ชื่อมารดาเอลีซาเบ็ธ  ยุพา  ผิวเกลี้ยง
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1967-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟสามพราน
  สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.) และ วุฒิครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
                            สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
15 พ.ค.1983 - 12  พ.ค.1984       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
10 มิ.ย.1984 – 1 พ.ค.1985          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
1 พ.ค.1985 - 23  เม.ย.1987        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
23 เม.ย. 1987 - 1 พ.ค. 1989       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
1 พ.ค.1989 - 8 พ.ค.1990           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
8 พ.ค.1990 - 1 พ.ค.1994           ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
8 พ.ค.1990 - 1 พ.ค.1994           เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
1 พ.ค.1994 - 14 พ.ค.2000         เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค.2004      เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา
10 พ.ค. 2004 - 2009                 ช่วยงานโคเออร์ และพักประจำที่อารามคณะภคินี
                                              พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ                            
ค.ศ. 2009 - 2011                      ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่                                            
ค.ศ. 2009 - 30 เม.ย. 2011          เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า   
30 เม.ย. 2011- 30 เม.ย. 2016      จิตตาธิการคณะศรีชุมพาบาล                                                      
                                              และพักประจำที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน