คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย

 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เอกพร  นิตตะโย

REV. JOHN BAPTIST EKAPORN   NITTAYO
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เอกพร  นิตตะโย  เกิดวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1958  กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1958   วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา        
บิดาชื่อซีมอน บวร นิตตะโย   มารดาชื่อมารีอา มาลี นิตตะโย  
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน   เป็นชาย 2 คน  เป็นหญิง 1 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ แปดริ้ว จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ปี ค.ศ. 1973      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1977     เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี 
                        ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1985     เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กรุงเทพฯ จบปริญญาตรี 
                        ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
- ปี ค.ศ. 1987     เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ปริญญาโท
                        สาขากฎหมายพระศาสนจักร
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย. 1984 - 11 พ.ค. 1987       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
11 พ.ค. 1987 - 1 พ.ค. 1989        ศึกษาต่อต่างประเทศวิชากฎหมายพระศาสนจักร  
1 พ.ค. 1989 - 15พ.ค. 1992         ผู้ช่วยหัวหน้าศาลพระศาสนจักรกรุงเทพฯ
15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1994        เลขาธิการสำนักวินิจฉัยคดี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1993       พักประจำที่วัดนักบูญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค. 1993 - 1 พ.ค. 1994         พัก และช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
1 พ.ค. 1994 - 4 พ.ค.  1997        เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
4 พ.ค. 1997 - 5 พ.ค.  2002        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
4 พ.ค. 1997 - 5 พ.ค.  2002        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  แม่สอด
5 พ.ค. 2002  - 14 พ.ค. 2006      เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
14 พ.ค.2006 - 1 พ.ค.2013         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
                                              และผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
1 พ.ค.2013 - ปัจจุบัน                  เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้