คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

REV. FRANCIS XAVIER DECHA  ARPORNRATANA
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์   เกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1958 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์  มารดาชื่อเซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์  
มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน 
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1971 – 1976      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
                                  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ. 5)
ปี ค.ศ. 1976 – 1977      เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี ค.ศ. 1977 – 1984      เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา
                                 และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 1986                ประกาศนียบัตรครู(พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู             
ปี ค.ศ. 2002                ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ส.ค. - 17 ต.ค. 2003   ร่วมโครงการพักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
4 ก.ค. - 17 ต.ค. 2010   อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการรุ่นที่49 สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ 
19 - 26 ก.พ. 2011       ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
18 - 24  ต.ค. 2011      ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 85
                                และ THE XVII WORLD CONGRESS OF OIEC  ณ เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน
15 - 17 ส.ค. 2012       ประชุมสภาการศึกษา ของ FABC ณ เมืองโฮจิมินซิตี้ ประเทศเวียดนาม
25 - 28 เม.ย. 2013      ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 87  วิลโลพาร์คคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 
                                เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 
24 - 27 เม.ย. 2014      ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 88 ณ กรุงโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย
8 - 22 พ.ย. 2014         อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำหลักสูตร ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์ รุ่นที่ 2 
15 - 22 พ.ค. 2015       ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ของสังฆมณฑลนครราชสีมา
14 - 17 พ.ย. 2015       ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 89
                                และการประชุมสมัชชาใหญ่ OIEC สากล ครั้งที่  19 (XIX General Assembly) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2016  ประชุมคณะกรรมสภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 91 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
8-26 พ.ค. 2018           อบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1985         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา 
                                               และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1987         จิตตาธิการเยาวชน
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1986         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)
1 พ.ค. 1986 - 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
11 พ.ค. 1987 - 5 พ.ค. 2002        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
11 พ.ค. 1987 - 1 พ.ค. 1999        รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก
1 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2002          เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม
5 พ.ค. 2002 - 5 พ.ค. 2007          เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007        เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก 
                                               (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล) 
 5 พ.ค.2007 - 1 พ.ค.2008           เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
                                               และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ
1 พ.ค. 2008 - ปัจจุบัน                 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1 พ.ค. 2010 - ปัจจุบัน                 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
                                               สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (วาระ 3 ปี) ต่อวาระที่ 2
ปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบัน                 คณะกรรมการของ OIEC Council (วาระ 4 ปี) ต่อวาระที่ 2
1 ม.ค. 2012 – ปัจจุบัน                 คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (วาระ 3 ปี) แผนกยุติธรรม
                                              และสันติของกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต่อวาระที่ 2
16 ม.ค. 2012 - ปัจจุบัน               คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
                                              การทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
24 เม.ย. 2012 - ปัจจุบัน              คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประเภทกรรมการผู้แทนศาสนาอื่น (วาระ 4 ปี)
17 ก.ค. 2012 - ปัจจุบัน               คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
                                              สาขาวิชาคริสต์ศาสนาศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
23 ม.ค. 2013 - ปัจจุบัน               นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 
22 ก.พ. 2013 - ปัจจุบัน              คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                                             การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1 พ.ค. 2013 - ปัจจุบัน                ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส 
9 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
หน้าที่พิเศษ
 
ปี ค.ศ.1994 – 1997 1. ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม
                            2. กลุ่มชาติพันธุ์
ปี ค.ศ.1997 – 2002 1. ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            2. ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ. ตาก
                            3. ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            4. ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก 
                            5. ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก
5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                         และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1981
คือ  คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ปัจจุบัน  ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009