คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์

 
คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์

REV. JOSEPH   PRATEEP KIRATIPONG
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์  เกิดวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1958 กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1958  วัดเซนต์หลุยส์  
บิดาชื่อยอแซฟ สมชัย กีรติพงศ์   มารดาชื่อเทเรซา วรรณี  กีรติพงศ์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1965-1967    เรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จบชั้นประถมต้น
- ปี ค.ศ. 1967-1976    เรียนที่โรงเรียนวิริยาลัย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1976-1979    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
- ปี ค.ศ. 1979            ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1980-1987    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี
                               ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์      
 
7 มิ.ย.1987 - 1 พ.ค.1988          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค.1988 - 7  พ.ค.1995        หัวหน้าแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8 พ.ค.1990 - 7  พ.ค.1995        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
7 พ.ค.1995 - 2  พ.ค.1999        เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009     เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
13 พ.ค.2009 - 1 พ.ค.2013       อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค.2013 - 13 พ.ค. 2017      เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน            ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
30 เม.ย. 2018-ปัจจุบัน              เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน