คุณพ่อเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์

 
คุณพ่อ เปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์

REV. PRTER  SUTHI   PUKALANANT
 
 
คุณพ่อ เปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์  เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960 กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1960 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
บิดาชื่อคาร์โล สุเทพ ปุคะละนันท์  มารดาชื่อมารีอา สมศรี ปุคะละนันท์  
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 1 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1965-1969 เรียนที่โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1969-1976 เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1976-1978 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5
- ปี ค.ศ. 1978-1979 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1979-1980 ศึกษาชีวิตการเป็นเณร ที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1980-1987 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                            บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1995-1996 รับการอบรมในหลักสูตรของคณะ P.I.M.E. ที่ประเทศฟิลิปปินส์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
11 พ.ค.1987 - 1 พ.ค.1989       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
1 พ.ค.1989 - 15 พ.ค.1992       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
15 พ.ค.1992 - 7 พ.ค.1995       ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค.1992 - 7 พ.ค.1995       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า
7 พ.ค.1995 - 12 ม.ค.1996       เดินทางไปรับการอบรมในหลักสูตรของคณะ P.I.M.E. 
                                            เป็นเวลา 1 ปี ที่ประเทศฟิลิปปินส์
12 ม.ค.1996 - 5 พ.ค.1996       ช่วยงานอภิบาลคณะศรีชุมพาบาล ดินแดง
12 ม.ค.1996 - 5 พ.ค.1996       พักประจำที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
5 พ.ค.1996 - 2 พ.ค.1999        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค.2000      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค.2000      จิตตาธิการภคินีคณะศรีชุมพาบาล
14 พ.ค.2000 - 10 พ.ค.2004     เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก โคกโคเฒ่า
14 พ.ค.2000 - 10 พ.ค.2004     และดูแลกลุ่มคริสตชนอ่างทอง
10 พ.ค.2004 - 1 พ.ค.2005       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส  กุฎีจีน
1 พ.ค.2005 - 14 พ.ค.2006       พักฟื้นฟูจิตใจที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล   “บ้านผู้หว่าน”
14 พ.ค.2006 - 1 ก.ย.2010       พักประจำที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  “บ้านผู้หว่าน”
14 พ.ค.2006 - 5 พ.ค.2007       ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
5 พ.ค.2007 - 1 ก.ย.2010         ช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน 
1 ก.ย.2010 - 1 พ.ค. 2013        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)
1 พ.ค.2013 - 4 พ.ค. 2015        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
4 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู กม.8
                                             จิตตาภิบาลกลุ่มคริสตชนบางนา