คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

  • Print
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

REV. JOSEPH SUVANART GUAIMONGKOL
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล   เกิดวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1958  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1958 วัดเซนต์หลุยส์ มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน
บิดาชื่อเบเนดิกโต สนั่น กวยมงคล มารดาชื่อเอลีซาเบธ ปรานอม กวยมงคล
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1966-1967 เรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 
- ปี ค.ศ. 1967-1971 เรียนที่โรงเรียนวิริยาลัยศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-4
- ปี ค.ศ. 1971-1973 เรียนที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5-7
- ปี ค.ศ. 1973-1977 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1977-1979 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1979-1980 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1980-1987 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                            บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
11 พ.ค.1987 - 15 พ.ค.1992         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
15 พ.ค.1992 - 5 พ.ค.2002           ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
15 พ.ค.1992 - 1 พ.ค.1994           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พิจิตร
1 พ.ค.1994 - 1 พ.ค.1999            เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด เพชรบูรณ์
1 พ.ค.1999 -1 พ.ค.2000             อธิการสามเณราลัย จอห์น ปอล นครสวรรค์
1 พ.ค.2000 -5 พ.ค.2002             เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข
5 พ.ค.2002 - 13 พ.ค.2009          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค. 2014         เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
5 พ.ค. 2014 -  5 พ.ค. 2018         เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
5 พ.ค. 2014 -  5 พ.ค. 2018         เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า พักประจำที่วัดพระกุมารเยซู กม.8
 
 
 
 
คุณพ่อมีน้องชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 บวชวันที่  3  มิถุนายน  ค.ศ. 1990
คุณพ่อ ยอแซฟ  สุวนันท์  กวยมงคล