คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา

REV.  FRANCIS  XAVIER  ANURATANA  NA SONGKHLA
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา  เกิดวันที่  6  เมษายน  ค.ศ.  1960  จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1969 วัดเซนต์หลุยส์
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน  เป็นชาย 4 คน  เป็นหญิง 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6 คน  
บิดาชื่อ แก้ว บุญสงเคราะห์   มารดาชื่อ มารีอา นารี ณ สงขลา
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1966-1974   เรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1974-1979   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1979-1980   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1981           ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ. 1982-1988  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี 
                              ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
พ.ค.1990 - 15 พ.ค.1992          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
15 พ.ค.1992 - 1 พ.ค.1994       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางสะแก
1 พ.ค.1994 - 5 พ.ค.1996         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ
5 พ.ค.1996 - 2 พ.ค.1999         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009     เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  บางวัว
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค. 2014     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค. 2014     ศูนย์อภิบาลอ่างทอง  (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล)
5 พ.ค. 2014- ปัจจุบัน              เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ คลองเตย
                                           พักประจำที่อารามพระหฤทัยฯ
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"เสมอไปทันที อย่างร่าเริง"
 
หลักในการทำงาน
 
"ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุด เท่าที่มีความสามารถ"
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตนักบวช "การเป็นนักบวชในสมัยนี้ค่อนข้างง่าย แต่การดำเนินชีวิต เป็นนักบวชที่ดีค่อนข้างยาก นักบวชก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีทั้งความดีและความไม่ดีในตัวเอง"