คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์

  • Print
 
คุณพ่อ เปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์

REV. PETER  PIYACHART  MAKORNKHANP
 
 
คุณพ่อ เปโตร ปิยะชาติ  มะกรครรภ์  เกิดวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1961 กรุงเทพมหานคร  
รับศีลล้างบาปวันที่ 4  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962  วัดเซนต์หลุยส์
บิดาชื่อ ประจวบ มะกรครรภ์  มารดาชื่อ สมบูรณ์ มะกรครรภ์  
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1967-1975   เรียนที่โรงเรียนวิริยาลัย กรุงเทพฯ ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1975-1979   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1979-1982   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1982-1983   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ. 1983-1989   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                              สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1992-1994   เรียนที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                              จบปริญญาโท สาขาเทวศาสตร์ งานอภิบาล
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
8 พ.ค.1990 - 15 พ.ค.1992       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
15 พ.ค.1992 - 1 พ.ค.1994       ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลาเตรันกรุงโรมประเทศอิตาลี 
                                            ในระดับปริญญาโท สาขาเทวศาสตร์งานอภิบาล
1 พ.ค. 1994                           หัวหน้าแผนกกิจกรรมฆราวาสแพร่ธรรม และ Mobile Team
1 พ.ค.1994 - 7 พ.ค.1995         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
7 พ.ค.1995 - 5 พ.ค.1996         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
5 พ.ค.1996 - 4 พ.ค.1997         เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
4 พ.ค.1997 - 10 พ.ค.1998       หัวหน้าโครงการฝึกอบรม “บ้านผู้หว่าน” สามพราน 
10 พ.ค.1998 - 5 พ.ค.2002       เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ 
5 พ.ค.2002 - 13 พ.ค.2009       ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
5 พ.ค.2002 - 5 พ.ค.2007         เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์   จังหวัดตาก
5 พ.ค.2007 - 1 พ.ค.2008        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  จังหวัดพิจิตร
1 พ.ค.2008 - 13 พ.ค.2009      เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู  บ้านแป้ง, 
                                           วัดพระนางมารีอามารดาคริสตชน
                                           และกลุ่มคริสตชนบ้านโพธิ์นางดำ
13 พ.ค.2009 - ปัจจุบัน             ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล 
13 พ.ค.2009 - 30 เม.ย.2010    ช่วยงานอภิบาลและพักที่วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก
30 เม.ย.2010 - ปัจจุบัน            ช่วยงานอภิบาลสภาพระสังฆราชฯ ในตำแหน่งผู้ช่วย
                                           เลขาธิการสภาพระสังฆราช ฝ่ายอภิบาลคริสตชน
                                           เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
30 เม.ย. 2010 - 11 พ.ค. 2019  พักประจำและช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
11 พ.ค. 2019 - 9 พ.ค. 2020     ช่วยงานอภิบาลที่วัดดวงทหัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน             พักประจำที่่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
9 พ.ค. 2020 -  22 ส.ค.2020      รักษาการเจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
22 ส.ค. 2020-ปัจจุบัน                ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
"เราเป็นเถาองุ่น  ท่านเป็นแขนง  ถ้าแยกจากเราแล้ว  ท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย"
 
หลักในการทำงาน
"เที่ยงตรง ให้อภัย ใจสัตย์ซื่อ"