คุณพ่อเปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

 
คุณพ่อ เปโตร  ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ

REV. PETER   PRACHACHART   PRICHAVUTH
 
 
คุณพ่อ เปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เกิดวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1963  กรุงเทพฯ      
รับศีลล้างบาปวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1963  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
บิดาชื่อมัทธิว ประสิทธิ์ ปรีชาวุฒิ  มารดาชื่อคาทารีนา สว่าง ปรีชาวุฒิ  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1968 - 1976 เรียนที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1976 - 1979 เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ปี ค.ศ. 1979 - 1981 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
- ปี ค.ศ. 1981 - 1983 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1983 - 1984 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1984 - 1991 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
                               สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1993 - 1996 เรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี 
                              จบปริญญาโท  สาขาวิชาการอบรม
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1991
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
1 พ.ค.1993 - 5 พ.ค.1996           ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม 
                                              ประเทศอิตาลี สาขาวิชาด้านการอบรม
  5 พ.ค.1996 - 5 พ.ค.2002         อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
  5 พ.ค.2002 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ฯ บางแค
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009       เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  ลาดพร้าว
13 พ.ค.2009 -  5 พ.ค.2012        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค.2012         อธิการสามเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์
                                              เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล หัวดง
                                              จิตตาธิการอารามคาร์แมล นครสวรรค์
5 พ.ค.2012 - 1 พ.ค.2013           รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค.2013 -30 เม.ย. 2016         เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา อู่ทอง
                                               ผู้อำนวยการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์สภาพระสังฆราชฯ
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา