คุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง

 
คุณพ่อ ยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง
 
REV. JOSEPH  THIRA   KITBAMRUNG
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง เกิดวันที่ 13   มิถุนายน ค.ศ. 1962  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1962  วัดนักบุญเปโตร  สามพราน  
บิดาชื่อโปลิคาร์ป บุญเลิศ  (กิมล้ำ) กิจบำรุง  มารดาชื่อโรมูลา ประสาน  กิจบำรุง (น้ำสมบูรณ์)  
มีพี่น้องทั้งหมด 12 เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 6 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 9
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1968-1979   เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ตั้งชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1979-1982   เรียนที่โรงเรียนอาชีวดอนบอสโก กรุงเทพฯ แผนกการพิมพ์ (ซาเลเซียน)
                              จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.)
- ปี ค.ศ. 1982-1983   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1984           ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
                              สมัย คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นอธิการบ้านเณร เป็นเวลา 1 ปี
- ปี ค.ศ. 1985-1991  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา
                             (จบปี ค.ศ. 1989) และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา (จบปี ค.ศ. 1991)
- ปี  ค.ศ. 1996 - 1997     เรียนเรื่อง "การอบรมชีวิตฝ่ายจิต" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปี  ค.ศ. 1997 - 1998    จบปริญญาโท   ด้านงานอภิบาล ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1992
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
7 มิ.ย.1992 - 1 พ.ค.1993          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
1 พ.ค.1993 - 1 ก.ค.1996          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค.1994 - 5 พ.ค.2002          ผู้ดูแลพระสงฆ์อาวุโส บ้านพักพระสงฆ์อาวุโส บ้านเณรยอแซฟ
2 พ.ค. 1999 - 14 พ.ค. 2000      ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
2 ก.ค. 1996 - 10 พ.ค. 1998      เรียนด้านการอบรมชีวิตฝ่ายจิต ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
10 พ.ค. 1998 - 5 พ.ค. 2002      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
5 พ.ค. 2002 - 8 เม.ย. 2005       ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
5 พ.ค. 2002 - 1 พ.ค. 2005       เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ กรรมกร
1 พ.ค. 2005 - 14 พ.ค. 2006     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟ  เทคโนโลยี
                                            และพักประจำที่วัดพระตรีเอกภาพ  หนองหิน
14 พ.ค.2006 - 30 เม.ย. 2011    เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  อยุธยา
30 เม.ย.2011- 30 เม.ย. 2016     เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน             เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
 
 
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"ทางแห่งกางเขน นำไปสู่แสงสว่าง"
ความในใจ
 
"การเป็นเณรเป็นสงฆ์มิใช่เรื่องยาก เพราะการเป็นสงฆ์ที่ดีนั้นยากยิ่งกว่า การบวชก็เหมือนการแต่งงาน คือจะต้องซื่อสัตย์และผูกพันธ์กับพระเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไป แม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับอุปสรรค และสิ่งท้าทายหลายอย่างในชีวิต ความบกพร่องของตนเอง ความไม่ดีของคนอื่น สิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไป หรือยอมรับได้ เพราะพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าทรงช่วยเหลือ และไม่มีอะไรยากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่รักผม และประทานศักดิ์สงฆ์ให้ ขอขอบคุณพ่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ น้องๆ และสัตบุรุษทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้กระแสเรียกของผมเจริญเติบโตขึ้น"