คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี

คุณพ่อ ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี

REV. JOSEPH  PRAMUAL  PUTTANSRI
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี เกิดวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1946  
บิดาชื่อเรื่อง พุฒตาลศรี  มารดาชื่อ แฉล้ม พุฒตาลศรี
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1953-1958    เรียนที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ.1958-1964    เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ.1964-1969    เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
                              สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้วุฒิมัธยมปีที่ 8 และวุฒิครูพิเศษมัธยม
- ปี ค.ศ.1969-1974    เรียนที่บ้านเณรใหญ่ ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี 
                               สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ปี ค.ศ. 1958
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17  มีนาคม  ค.ศ. 1974
   ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
   โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 ธ.ค.1973 - 17 มี.ค.1974       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด บ้านแพน
1 ธ.ค.1973 - 17 มี.ค.1974       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
17 มี.ค.1974 - 13 มี.ค.1975     เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
13 มี.ค.1975 -  1 พ.ค.1979      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค.1979 -  1 พ.ค.1986       ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค.1979 -  1 พ.ค.1986       เจ้าอาวาสวัดชุมพาบาลที่ดี หล่มสัก เพชรบูรณ์
1 พ.ค.1986 - 11 พ.ค.1987      เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์ มารี บางแค
11 พ.ค.1987 -  1 พ.ค.1994     เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด บ้านแพน
1 พ.ค.1994 -  7 พ.ค.1995       เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
7 พ.ค.1995 - 14 พ.ค.2000      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
14 พ.ค.2000 - 28 ม.ค.2002     จิตตาธิการอารามคณะภคินีศรีชุมพาบาล
28 มกราคม 2002 มรณะ ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
31 มกราคม 2002 พิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน