คุณพ่อยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

 
คุณพ่อ ยอห์น ชัยยะ  กิจสวัสดิ์

REV. JOHN  CHAIYA  KITSAWAT
 
 
คุณพ่อยอห์น  ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เกิด 6 มีนาคม ค.ศ. 1954   จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่  7  มีนาคม ค.ศ. 1954  วัดนักบุญเปโตร สามพราน  
บิดาชื่อเปโตร เม่งเฮ็ง กิจสวัสดิ์   ชื่อมารดาชื่อมารีอา สอิ้ง กิจสวัสดิ์  
มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1962-1967 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม 
  ถึงชั้นประถมปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1967-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 
  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1973-1974 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี 
  ศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.ก.ศ. และวุฒิ พ.ม.
- ปี ค.ศ. 1981 เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาบริหารการศึกษา
- ปี ค.ศ. 1983-1987 เรียนที่มหาวิทยาลัยบีบรีกุม (Biblicum) กรุงโรม ประเทศอิตาลี   
 ได้ศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาพระคัมภีร์
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 ส.ค. 1980 - 1 ก.ย. 1980           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
1 ก.ย. 1980 - 10 พ.ค. 1981         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
10 พ.ค. 1981 -  8 เม.ย. 1983       เลขานุการพระสังฆราช (ประจำสำนักมิสซังฯ กรุงเทพฯ)
8 เม.ย. 1983 - 11 พ.ค. 1987        ศึกษาวิชาพระคัมภีร์ ที่กรุงโรม
11 พ.ค. 1987 - 1 ม.ค. 1988         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
11 พ.ค. 1987 - 1 ม.ค. 1988         ผู้จัดการโรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการสามเสน กรุงเทพฯ
1 ม.ค. 1988 - 6 พ.ค. 2001           ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
6 พ.ค. 2001 - 13  พ.ค. 2009        ทำงานในคณะกรรมการพระคัมภีร์ระดับชาติ และพักประจำ    
                                                ที่ศูนย์ฝึกอบรม ฯ “บ้านผู้หว่าน” สามพราน
13  พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2016      เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น