คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

 
คุณพ่อ วินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

REV. VINCENT EKAPONG  PONGSUNGNERN
 
 
คุณพ่อ วินเซนต์ เอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน  เกิดวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1953  กรุงเทพฯ        
รับศีลล้างบาปวันที่ 23  สิงหาคม ค.ศ. 1953  วัดคอนเซปชัญ  
บิดาชื่อเปาโล ศิวาพร พงษ์สูงเนิน มารดาชื่ออันนา ศิริ พงษ์สูงเนิน  
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1959-1969 เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่ชั้นประถม ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1970-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1974 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
   สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1983 เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
- ปี ค.ศ. 1994 (จบปริญญาโท) ศึกษาหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนพิการ
   จากการทำงานในประเทศไทย ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดคอนเซปชัญ สามเสน กรุงเทพฯ
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
10 ธ.ค. 1980 - 10 พ.ค. 1981        ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน
10 พ.ค. 1981 - 3 พ.ค. 1982         ผู้ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
3 พ.ค. 1982 - 10 มิ.ย. 1984          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1989          เจ้าอาวาสวัดพระคริสต์ประจักษ์ เกาะใหญ่
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1989          และเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี
1 พ.ค. 1989 - 1 พ.ค. 1993           เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
20 ธ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1993          จิตตาธิการคูเรียพระมารดาผู้ทรงชัย เขต 4 
                                                 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1993 - 7 พ.ค. 1995            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
1 พ.ค. 1993 - 7 พ.ค. 1995            จิตตาธิการและช่วยถวายมิสซาที่บ้านของคณะศรีชุมภาบาล
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997            เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
4 พ.ค. 1997 - 6 พ.ค. 2001            เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
6 พ.ค. 2001 - 5 พ.ค. 2002            ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช  ฝ่ายงานอภิบาล
                                                 รับผิดชอบงานด้านองค์กรฆราวาสเต็มเวลา
                                                 ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่วัดเซนต์จอห์น
5 พ.ค. 2002 - 10 พ.ค. 2004           จิตตาภิบาลกลุ่มคริสตชน บางนา  ทำหน้าที่ในสภา
                                                  พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
                                                  และพักประจำที่วัดพระกุมารเยซู
10 พ.ค. 2004 - 14 พ.ค. 2006         ทำหน้าที่ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
                                                  ด้านงานฆราวาส,  ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
                                                  และพักประจำที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว
14 พ.ค. 2006 - 30 เม.ย. 2010         สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ด้านงาน
                                                  ฆราวาส, พักประจำและช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
2007- 30 เม.ย. 2010                      เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
                                                  ฝ่ายอภิบาลคริสตชนและเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
30 เม.ย. 2010 – 1 พ.ค. 2013          เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก
1 พ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2016           ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
1 พ.ค. 2013 -11 พ.ค. 2014            เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร เขตแพร่
11 พ.ค. 2014 - 30 เม.ย. 2016         หัวหน้าแผนกวิถีชุมชนวัด ช่วยงานที่อาสนวิหารฯ
                                                  และพักประจำสำนักมิสซังฯ
30 เม.ย. 2016 - 17 พ.ค. 2019         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
17 พ.ค. 2019-ปัจจุบัน                     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น