พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

 
 
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

REV.  FRANCIS XAVIER  VIRA  ARPONDRATANA
 
 
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เกิดวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1955
ภูมิลำเนา 34/5  ซอยมิตรคาม แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ชื่อบิดา ยวง บัปติสตา (หอม)หวล อาภรณ์รัตน์  ชื่อมารดา เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 2190 นามนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์
วันที่รับศีลล้างบาป 16 ตุลาคม ค.ศ. 1955 วันที่รับศีลกำลัง 26 มกราคม ค.ศ. 1964
โดย คุณพ่อยวง บัปติสตา ตาปี โดย พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
พ่อ/แม่ ทูนหัว ฟรังซิสเซเวียร์ ช้อย ธนะสมบูรณ์  
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1959-1961 เรียนที่โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน จบชั้นอนุบาล
- ปี ค.ศ. 1961-1963 เรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ซ. ร่วมฤดี ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-2 
- ปี ค.ศ.1963-1965  เรียนที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค สามเสน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3-4 
- ปี ค.ศ. 1965-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 173-1975   เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี 
                             ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1982-1984 เรียนที่วิทยาลัยครูนครปฐม จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
- ปี ค.ศ. 1985-1988 เรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท    
                             สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชน และคำสอน
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร พฤษภาคม ค.ศ. 1965
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยวง บัปติสตา ตาปี
- ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
- ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1981
 ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน /หน้าที่ประจำ
1981-10 พ.ค. 1981             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
10 พ.ค. 1981-1 พ.ค. 1985   ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค. 1985-1 พ.ค. 1988     ศึกษาต่อปริญญาโท ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                                        วิชาด้านการอภิบาลเยาวชน และคำสอน
1 พ.ค. 1988-1 พ.ค. 1989     หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1989-13 พ.ค. 2009    ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนสังฆมณฑลฯ
1 พ.ค. 1989-8 พ.ค. 1990      พักประจำและช่วยงานอภิบาลที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
8 พ.ค. 1990-13 พ.ค. 2009    พักประจำที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
8 พ.ค. 1990-10 พ.ค. 1998    จิตตาธิการ วัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  
ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อวีระ  อาภรณ์รัตน์  
เป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่
 
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 พิธีอภิเษก ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เป็นผู้อภิเษก
 
มีน้องที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชวันที่  11  พฤษภาคม  ค.ศ.  1984
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  เดชา   อาภรณ์รัตน์