คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม

REV. FRANCIS XAVIER SUTHOS PRAMUALPROM
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม เกิดวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1955
(ตามทะเบียน ศีลล้างบาปวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1956)
รับศีลล้างบาปวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956  วัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์
บิดาชื่อเปาโล เหลี่ยนฝ่า ประมวลพร้อม (แซ่กํวย) ชื่อมารดาชื่อมารีอา หมุยเซี้ยม ประมวลพร้อม (แซ่ตั้ง)  
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1962 เรียนที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ตรอกจันทน์ จบชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ.1969-1974   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ.1974-1975 เป็นครูเณรและสอนเรียน ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ.1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 พ.ค.1982 - 8 เม.ย.1983         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
21 ส.ค.1982                           จิตตาธิการคณะพลศีลระดับชาติ
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1985         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
1 พ.ค.1985 - 1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994         เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 พ.ค.1994 - 2 พ.ค.1999         เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009     เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส  กุฎีจีน
13 พ.ค.2009 - 30 เม.ย.2011     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
30 เม.ย. 2011 - ค.ศ. 2013       ศึกษาต่อต่างประเทศ
1 พ.ค.2013 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง
 
 
 
 
 เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
โอกาสครบรอบ 25 ปี  ชีวิตสงฆ์ วันอังคาร 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ที่ วัดนักบุญยอแซฟ  ตรอกจันทน์ พร้อมกับ คุณพ่อยอห์นวรวุฒิ กิจสกุล,  คุณพ่อยอแซฟพงษ์เกษม สังวาลเพ็ชร,  คุณพ่อยอห์น บัปติสตาวิวัฒน์  แพร่สิริ   โดย  พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธาน
 
คุณพ่อมีน้องชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชวันที่  3  มิถุนายน  ค.ศ.  1990  
คือ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  พงศ์เทพ  ประมวลพร้อม