คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 
คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

REV. JOHN VORAVUTH KITSAKUL
 
 
คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล   เกิดวันที่ 26  มิถุนายน ค.ศ. 1953  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่ 27 มิถุนายน  ค.ศ. 1953  วัดนักบุญเปโตรสามพราน  
บิดาชื่อ ฟรังซิสโก ชุณห์ กิจสกุล มารดาชื่อ มารีอา กิมเล้ง กิจสกุล  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1959-1965 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1965-1972 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1972-1973 เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม ปริญญาตรี  
                            ศิลปศาสตร์ บัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จบปริญญาตรี
- ปี ค.ศ. 1994        เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพฯ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
  3 พ.ค.1982 - 8 ก.พ.1985         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี
  8 ก.พ.1985 - 1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ
  1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994         เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน
  1 พ.ค.1994 - 10 พ.ค.1998       เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
 10 พ.ค.1998 - 2 พ.ค.1999        อยู่ระหว่าง Sabbatical Year (พักและฟื้นฟูชีวิตสงฆ์)
 2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004        เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009       เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ  หนองหิน
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค.2014         เจ้าอาวาสวัดเซ็นต์ร็อค ท่าไข่ 
                                              ผู้จัดการบ้านหทัยการุณย์
5 พ.ค.2014 - 13 พ.ค. 2017        เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
13 พ.ค. 2017 - 11 พ.ค. 2019      ช่วยงานพระศาสนจักรประเทศลาว
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
 
 
 
 
 
คติประจำใจ  
 
"พระสร้างฉัน ณ ที่นี่ ยามนี้ไซร้ แล้วฉันทำสิ่งใดเพื่อพระองค์"