4. คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์

คุณพ่อ เปโตร ศวง ศุระศรางค์

REV. PETER SAVONG SURASARANG
 
 
คุณพ่อ เปโตร ศวง ศุระศรางค์  เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1929     
ภูมิลำเนา  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
ชื่อบิดามีคาแอล สวัสดิ์ ศุระศรางค์     ชื่อมารดาอันนา สง่า (เยื่อ) ศุระศรางค์ (ยันต์เจริญ)
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1932-1937 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเทเรซา หน้าโคก ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ.1940 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 1
- ปี ค.ศ.1940-1944 เรียนที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก สมุทรสงคราม ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 2-4
- ปี ค.ศ.1945-1947 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 5-6
- ปี ค.ศ. 1947-1952 เป็นครูเณร เป็นเวลา 5 ปี
- ปี ค.ศ. 1952-1957 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี 
สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์ 
- สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น 
(ป.ก.ศ.) และวุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1939
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อยอแซฟ บรัวซาต์
- ในนามของวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
- ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ (ซุบดีอาโกโน) และขั้นอนุสงฆ์ (ดีอาโกโน) เดือนมีนาคม ค.ศ. 1958
ที่ วัดน้อยบ้านพักพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง กรุงเทพฯ
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1958
ที่ วัดมารีย์สมภพ  บ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน/ หน้าที่ประจำ
 
พ.ค.1958-1961                   ผู้ช่วยอธิการบ้านพระหฤทัย ศรีราชา
พ.ค.1958-1961                   ผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร ( สมัยคุณพ่อยอแซฟ เคียมสูน นิตโย เป็นอธิการ )
พ.ค.1962-ม.ค. 1965            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
ม.ค. 1965-31 พ.ค. 1965       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
26 มิ.ย.1966 (8 เดือน)          เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ (รักษาการแทนพระคุณเจ้าอแลง วังงาแวร์)
18 ก.ค.1973                       ที่ปรึกษาพระสังฆราช
2 ส.ค.1973-1 พ.ค.1979        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
3 ก.ย.1975                         ที่ปรึกษาพระสังฆราช
1 พ.ค.1979-8 เม.ย.1983       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1989       เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1 พ.ค.1989-1 พ.ค.1994        เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
1 มี.ค.1994-5 พ.ค.1996        ผู้ฟังแก้บาปในโอกาสพิเศษ ของคณะภคินีอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
1 พ.ค.1994-5 พ.ค. 1996       จิตตาธิการอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
5 พ.ค.1996                         ลาเกษียณ
5 พ.ค.1996                         พักประจำ บ้านพักพระสงฆ์อาวุโสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามพราน
 
หน้าที่พิเศษ
 
- จิตตาธิการสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย
- จิตตาธิการคณะพลศีลแห่งประเทศไทย
- จิตตาธิการคณะนักบุญวินเซนเดอปอลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ประธานสภาสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 สมัย
- ผู้อำนวยการศุนย์สังคมพัฒนาแห่งอัครสัฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ผู้อำนวยการหน่วยงานศาสนสัมพันธ์ แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- รองประธานคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ
- ผู้อำนวยการหน่วยงานฆราวาสแพร่ธรรมแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- รองประธานสภาสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
 
ผลงาน
 
- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลอื่นๆ
- ช่วยจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหลายแห่ง เช่น ที่วัดคอนเซปชัญ, ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน, 
ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์, ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เป็นต้น
- เป็นนักเขียนสัครเล่นในสัปดาห์สารของวัด, สงฆ์สัมพันธ์, อนุสรณ์เครดิตหลายแห่ง ฯลฯ
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
20 มีนาคม ค.ศ. 1983 ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
20 มีนาคม ค.ศ. 2008 ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์