6. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร

 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร
REV. JOHN BAPTIST  BUNLOET THARA
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร  เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1931
ภูมิลำเนา ตำบลบ้านแถว  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
ชื่อบิดา เปโตร ทรัพย์ ธาราฉัตร ชื่อมารดา มารีอา ยี่สุ่น ธาราฉัตร
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
ณ วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา ณ วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 3
- เรียนที่โรงเรียนวัดบางซ้ายใน (โรงเรียนพุทธ) จบชั้นประถมปีที่ 4
- เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ
- เรียนที่โรงเรียนเสนาประสิทธิ์
- ปี ค.ศ. 1945-1947 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1948-1950เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1951-1954 เป็นครูเณร
- ปี ค.ศ. 1954-1960 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1945
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1960
ที่ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา อยุธยา
โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน/หน้าที่ประจำ
 
มิ.ย.1960-ก.พ.1962           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ก.พ.1962-ธ.ค1962            รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ กรุงเทพฯ
ม.ค.1963-พ.ค.1963           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
มิ.ย.1963-มิ.ย.1965            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
มิ.ย.1965-เม.ย.1967           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
เม.ย.1967- 5 ธ.ค. 1973      เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
5 ธ.ค.1973-1 พ.ค. 1979     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
3 ก.ย.1975                       รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราช
1 พ.ค. 1979-3 พ.ค.1984    ผู้ช่วยพระสังฆราช ประจำสำนักพระสังฆราชฯ  กรุงเทพฯ
3 พ.ค.1984                      ผู้อำนวยการสำนักงานสงเคราะห์ผู้ประสบและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
 
หน้าที่พิเศษ
 
18 ก.ค.1973                     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช 
ก.พ.1974- 1 ก.ย.1980        ดูแลวัดแม่พระมหาการุณย์ เมืองนนท์ (ยังคงอยู่ตรอกจันทน์)
3 ก.ย.1975-3 พ.ค.1982     ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราช
3 ก.ย.1975                      ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
1 พ.ค.1979-3 พ.ค. 1982    จิตตาธิการอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
1 มี.ค.1984                      ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
- อุปสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- เจ้าของการพิมพ์คาทอลิกแห่งประเทศไทย (ในนามสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย)
- อดีตประธานการพิมพ์คาทอลิก และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง "Book Club" 
  (สมาชิกมีสิทธิ์ซื้อหนังสือในราคาพิเศษ) ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "ชมรมนักเขียนคาทอลิก"
- จิตตาธิการ คณะคูร์ซิลโล
- จิตตาธิการ คณะชมรมพยาบาลคาทอลิก
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
24 มิถุนายน ค.ศ.1985 ฉลอง 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ ที่วัดนักบุญฟรังซิส
เซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
24 มิถุนายน ค.ศ.1991 ฉลองอายุครบ 60 ปี
 
28 กันยายน ค.ศ.1998  มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ด้วยโรคมะเร็ง
28 กันยายน-4 ตุลาคม ค.ศ.1998 ตั้งศพสวดที่วัดเซนต์หลุยส์
 5 ตุลาคม ค.ศ. 1998 ทำพิธีมิสซาปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ฝังที่สุสานนักบุญเปโตร สามพราน