8. พระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์

 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สังวาลย์  ศุระศรางค์
REV. JOSEPH  SANGUAL  SURASARANG