10. คุณพ่อมีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย

 
คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน  มุ่งสมหมาย

REV. MUCHAEL  KHOMTHUN  MUNGSOMMAI
 
 
คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน  มุ่งสมหมาย  เกิดวันที่ 13  มกราคม ค.ศ. 1934
ชื่อบิดา เปาโล  ทรวง  มุ่งสมหมาย ชื่อมารดา เอลีซาเบธ  บุญแทน  มุ่งสมหมาย
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (วัดเพลง) ราชบุรี 
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 709 นามนักบุญ มีคาแอล
วันที่รับศีลล้างบาป 21 มกราคม  ค.ศ. 1934 วันที่รับศีลกำลัง 18 มิถุนายน  ค.ศ. 1944
โดย คุณพ่อยวง  บัปติสตา  ตาปี โดย พระสังฆราขกาเยตาโน  ปาซอตตี
พ่อทูนหัว มีคาแอล  กิมเลี้ยง พ่อทูนหัว ฟรังซิสเซเวียร์  สงวน
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1949-1950  เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา  ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
- ปี ค.ศ.1950-1953  เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
- ปี ค.ศ.1953-1958 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา  เป็นเวลา 5 ปี
- ปี ค.ศ.1959-1964  เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทววิทยา
- ปี ค.ศ.1970 สอบเทียบความรู้ของกรมการฝึกหัดครู  ได้วุฒิประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1974 เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1949  
 ในนามของวัด อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
-ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1964
 ที่ บ้านเณรใหญ่ปีนัง ((General College)
 โดย พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย พระสังฆราชผู้ช่วย ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1965
  ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
 โดย พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน/หน้าที่ประจำ
 
ม.ค.1995 - ก.พ.1967                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (สอนคำสอนนักเรียน)
ม.ค.1965 - ก.พ.1967                จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ก.พ.1967 - 2 ส.ค.1975              ผู้จัดการ-ครูใหญ่  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
2 ส.ค.1973 - 13 มี.ค.1975          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 มี.ค. 1975 - 3 ก.ย.1975         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก
13 มี.ค.1975 - 3 ก.ย.1975          จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
3 ก.ย.1975 - 1 พ.ค.1979           เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก
3 ก.ย.1975 - 1 พ.ค.1979           ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
3 ก.ย.1975 - 1 พ.ค.1979           ที่ปรึกษาพระอัครสังฆราช
1 พ.ค.1979 - 8 เม.ย.1973          เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984         จิตตาธิการโรงเรียนมารีสวรรค์
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984         ผู้ดูแลวัดแม่พระมหาการุณย์
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984         ผู้ดูแลโรงเรียนโยนออฟอารค์พณิชยการ
1 มี.ค.1984                              ที่ปรึกษาพระสังฆราช
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1986         ผู้บริหารโรงเรียนโยนออฟอารค์พณิชยการ
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1986         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ  สามเสน
1 พ.ค. 1986                            ช่วยงานสังฆมณฑลนครราชสีมา
1 พ.ค. 1986                            เจ้าอาวาสวัดกางเขนชัย ปักธงชัย นครราชสีมา
1 พ.ค. 2008                            ครบเกษียณ
 
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
ฉลองหิรัญสมโภช  โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ ครบ  25  ปี   วันที่ 14 มกราคม  ค.ศ. 1990     
พร้อมกับ คุณพ่อ ยอแซฟ จำเนียร  กิจเจริญ   ที่วัดนักบุญเปโตร  สามพราน  
 
คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย  เสียชีวิตวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2009 
พิธีสวดศพที่วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009  เวลา 19.30 น.  
เคลื่อนศพไปฝังที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน 
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2009    มิสซาปลงศพ เวลา 10.00 น.