6. คุณพ่อมาร์แซล จงสวัสดิ์

 
 
คุณพ่อมิแชล มาร์แชล  จงสวัสดิ์   อารีอร่าม
 
ประวัติโดยสังเขป:
 
คุณพ่อมิแชล มาร์แชล  จงสวัสดิ์   อารีอร่าม เกิดวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1879 
ที่บ้านเขมร สามเสน บิดาชื่อ ยากอบ จันทร์ อารีอร่าม  มารดาชื่อ ยออันนา หุ่น  อารีอร่าม 
ได้รับศิลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1910 พร้อมกับเพื่อนอีก 9 องค์ 
ที่บ้านเณรบางช้าง โดยพระสังฆราช เรอเน  แปร์รอส
 
• ค.ศ.1910 - 1911              เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าจีน
• ค.ศ.1911 - 1913              เป็นเจ้าอาวาสท่าจีน  และดูแลวัดแม่กลอง 
• ค.ศ.1913 - 1917              เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหิน
• ค.ศ.1917 - 1933              เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่โคกวัด และต่อมาเป็นเจ้าอาวาส
• ค.ศ.1933 - 1942              เป็นเจ้าอาวาสวัดอยุธยา โดยขึ้นอยู่กับวัดคอนเซปชัญ
• ค.ศ.1941 - 1943              ดูแลวัดบางภาษี เป็นระยะ ๆ
• ค.ศ.1942                        รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่วัดบางบัวทอง
• ค.ศ.1943 - 1959             เป็นเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ
• ค.ศ.1948 - 1949             ช่วยงานวัดบางเชือกหนัง
• มรณภาพ วันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1959 รวมอายุ 80 ปี