7. คุณพ่อปาสกัล ฟิลิป ลิฟ

 

คุณพ่อปาสกัล  ฟิลิป ลิฟ

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
8 ธ.ค.1880 21 พ.ค.1910 พระสังฆราชแปร์รอส บ้านเณรบางช้าง 23 เม.ย.1935 วัดซางตาครู้ส