24. คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร วิเศษรัตน์

 
คุณพ่อเฮนรี สุนทร  วิเศษรัตน์
 
 ประวัติพอสังเขป :
คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร วิเศษรัตน์ เกิดวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1894 มีชื่อเดิมว่า อเล็กซันเดอร์ ปลาด ที่สามเสน กรุงเทพฯ
บิดาชื่อ นายดิอาส  วิเศษรัตน์  มารดาชื่อ นางมาลัย วิเศษรัตน์   ได้รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926  
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  โดยพระสังฆราช เรอเน แปร์รอส 
 
การปฏิบัติงาน
ค.ศ. 1926                      ช่วยงานที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1927 - 1929           ช่วยงานที่วัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์
ค.ศ. 1929                     ช่วยงานที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี 
ค.ศ. 1929 - 1936           ช่วยงานที่วัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
                                   ช่วยงานที่วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
                                   ช่วยงานที่นักบุญยอแซฟ อยุธยา
ค.ศ. 1936 - 1938           ช่วยงานที่วัดคอนเซชัญ สามเสน กรุงเทพฯ
ค.ศ. 1938 - 1941           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
ค.ศ. 1941 - 1945           เนื่องจากมีการเบียดเบียนศาสนา ถูกจับที่หัวไผ่ ในข้อหาเป็นแนวที่ห้า 
                                   ได้รับการปลดปล่อยวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1945
ค.ศ. 1945 -1947            พักประจำที่บ้านญาติ ที่อยุธยา
ค.ศ. 1947 - 1948           เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
ค.ศ. 1948 - 1970           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา