39. คุณพ่อกัสต็อง เด้ย

 

 

คุณพ่อกัสต็อง เด้ย

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
10 ต.ค.1899 17 ม.ค.1932 พระสังฆราชแปร์รอส วัดบางนกแขวก - -