40. คุณพ่อนอแอล เลี่ยม

 

คุณพ่อนอแอล  เลี่ยม

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
1 ก.ย.1904 17 ม.ค.1932 พระสังฆราชแปร์รอส วัดบางนกแขวก 16 ต.ค.1936 กรุงเทพฯ