4. คุณพ่อกิโยม กิ๊น ดาครู้ส

 
คุณพ่อกูเลียมโม  กิโยม กิ๊น ดาครู้ส
Guillaume Da Cruz
 
ประวัติพอสังเขป: 
 
• 9 สิงหาคม ค.ศ.1860                   เกิดที่จันทบุรี บิดาท่านเป็นโปรตุเกส -เขมร จากวัดคอนเซปชัญ  
                                                 รับศีลมหาสนิท ที่วัดคอนเซปชัญ 
• 8 กันยายน ค.ศ.1888                   บวชพระสงฆ์ที่บางช้าง โดยพระสังฆราชเวย์
• ค.ศ.1888 - 1890                        เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซู บางปลาสร้อย  
• ค.ศ.1890 - 1894                        เป็นผู้ช่วยวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
• พ.ย.ค.ศ.1894 - ม.ค.ค.ศ.1900      เป็นผู้ช่้วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์และปากน้ำ
• ค.ศ.1900 - 1940                        เป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส และ
• ค.ศ.1913-1932                         ไปช่วยงานวัดที่ท่าจีน
• ค.ศ.1940 - 1955                        ลาเกษียณ ที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
• 14 เมษายน ค.ศ.1955                  มรณะวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน 
• 17 เมษายน ค.ศ.1955                 ทำพิธีปลงศพและฝังที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน อายุครบ 95 ปี