8. คุณพ่อเบเนดิกโต จี่

 

คุณพ่อเบเนดิกโต  จี่

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1893  -  -  -  กรุงเทพฯ