10. คุณพ่อฟรังซิสโก

 

คุณพ่อฟรังซิสโก

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 1868  30 พ.ค. 1896  - 8 ธ.ค. 1931   วัดซางตาครู้ส