3. คุณพ่อยออากิม แย

 

คุณพ่อยออากิม แย

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1860  -  -  -  -