4. คุณพ่อซีมอน เริน

 

คุณพ่อซีมอน เริน

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 1827  1860 1903