5. คุณพ่อยอแซฟ ติชิน

 

คุณพ่อยอแซฟ ติชิน

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 1832 1862  พระสังฆราชปัลเลอกัว   วัดน้อย สามเณราลัยอัสสัมชัญ  1903  จันทบุรี