1. คุณพ่อมิแชล ชัย

 

คุณพ่อมิแชล ชัย

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1829  -  -  -  -