3. คุณพ่อปอล ฮอย

 

คุณพ่อปอล ฮอย

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1831  -  -  -  -