4. คุณพ่อดัต

     

 คุณพ่อดัต

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 -  1831  -  -  -  -