2. คุณพ่อวินเซนต์ เลน

 

คุณพ่อวินเซนต์ เลน

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1706 พระสังฆราชเดอ ซีเซ อยุธยา ก.ค. 1717 มหาพราหมณ์  อยุธยา