วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วัดเก่าหลังแรก ค.ศ.1890-1954

  • Print
 
 
 
จากหนังสืออนุสรณ์ 100 ปี 
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง