อาสนวิหารนักบุุญอันนา หนองแสง

 
 
อาสนวิหารนักบุุญอันนา หนองแสง  
สร้างโดยพระสังฆราช โปรดม ปี ค.ศ. 1914-1918
 
 
 
ซากอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง
ที่ถูกทำลายระหว่างเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ปี ค.ศ. 1940