พิธีเปิด- เสก สำนักงานสมาคมคาทอลิก

 
 
พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง  เป็นประธานพิธีเปิดป้าย- เสก
 
สำนักงานสมาคม คาทอลิกแห่งประเทศไทยที่ ถนนคอนแวนต์
 
 วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1961
 
 
พระสังฆราช กล่าวอวยพรสมาคม
 
 
 
คณะพระสังฆราช และผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1961