ฉลองวัดคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1968

 
 
 
 
 
 
 
ฉลองวัดคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)
 
โดยพระสังฆราช ยวง นิตโย เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1968
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปีค.ศ.1968