เกี่ยวกับกรุงโรม พระสันตะปาปา พระสังฆราช

Display # 
Title Author Hits
พิธีปลงศพพระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์ โชแรง วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1965 Written by หอจดหมายเหตุ 575
ประชุมสภาพระสังฆราชครั้งแรกแห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 664
พระสังฆราชบาเย, พระสังฆราชอาร์โนด์ และสังฆราชมิแชลมงคลพร้อมกับบรรดา มิชชันนารี ที่วัดท่าแขก ประเทศลาว Written by หอจดหมายเหตุ 780
ที่ระลึกในการสถาปนามิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1960 Written by หอจดหมายเหตุ 507
สถาปนาสังฆมณฑลจันทบุรี และขึ้นครองบัลลังก์เป็นทางการของ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี Written by หอจดหมายเหตุ 549
สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย เข้าเฝ้า ค.ศ. 1966 Written by หอจดหมายเหตุ 694
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ในท่ามกลางคณะภคินีแห่งนวกสถานแปดริ้ว 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 511
พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง และสังฆมณฑลอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 508
พระสมณทูตลูนี่ เยี่ยมวัดสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1953 Written by หอจดหมายเหตุ 516
พิธีปลงศพ พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี พิธีปลงศพ พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1950 Written by หอจดหมายเหตุ 757

Page 3 of 5