สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย เข้าเฝ้า ค.ศ. 1966

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 
 
โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย
 
เข้าเฝ้าเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1966
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966