ภาพเหรียญของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ระลึกทรงครองมงกุฎพระสันตะปาปาครบ 15 ปี

 
 
ภาพเหรียญของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ระลึกโอกาสทรงครองมงกุฎพระสันตะปาปาครบ 15 ปี 
ประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก
เหรียญที่ระลึกนี้เป็นผลงานของ เจียโกโม มันซู ศิลปินฝีมือเยี่ยมชาวอิตาลี
 
 
จากหนังสืออุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33-34 วันอาทิตย์ที่ 21-28 สิงหาคม ค.ศ. 1977