ราชทูตฝรั่งเศสในวันถวายสาสน์แก่ผู้สำเร็จราชการ

 
 
ราชทูตฝรั่งเศสในวันถวายสาสน์แกู่้สำเร็จราชการ
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1938