พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12

 
 
 
พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะ
 
 ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 
 
โอกาสเข้าเฝ้าที่สำนักวาติกัน วันที่  1 มิถุนายน ค.ศ. 1955