ตึกรับรองของหลวงสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการได้พักอาศัย อยู่ด้านเหนือของท่าเตียน

 
 
 
ตึกรับรองของหลวงสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการได้พักอาศัย
 
 อยู่ด้านเหนือของท่าเตียน (ปัจจุบันคือ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑
 
 สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 
จากหนังสือ ประชุมภาพประวัติศาสตร์
 แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว