เสด็จไปทรงเยี่ยมชาวเขาหมู่บ้านปู่หมื่นใน ห้วยผักไผ่ และดอยป่าคา จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงเยี่ยมชาวเขาหมู่บ้านปู่หมื่นใน ห้วยผักไผ่ 
 
และดอยป่าคา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1970
 
 
จากหนังสืออนุสรณ์วันเสด็จพระราชดำเนิน
 ทรงเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี