วัดเซนต์จอห์น

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 1110  ถนนพหลโยธิน  ห้าแยกลาดพร้าว
 แขวงลาดยาว  เขตบางเขน   กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 511-0367  FAX 513-0770
 
เมื่อ ปีค.ศ. 1961 อาจารย์สมัย ชินะผา ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จึงมาก่อตั้งโรงเรียนเซนต์จอห์น ร่วมกับอาจารย์สุมน ชินะผา  อาจารย์มีความตั้งใจที่จะให้มีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ในโรงเรียน เพื่อบุคลากรคาทอลิกและสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ย่านลาดพร้าวมีโอกาสร่วมพิธีกรรม
 
ใน ปี ค.ศ. 1962 มีมิสซาวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก โดยคุณพ่อโรเชอโร  ใช้ห้องเรียนชั้นสองของอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น  (แผนกอนุบาล)  เป็นที่ประกอบพิธีกรรม
 
ต่อมาเมื่อมีการสร้างตึก 11 ชั้น จึงย้ายสถานที่มาที่ห้องประชุมชั้น 7 ของอาคาร 11 ชั้น แต่ต้องย้ายสถานที่อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สะดวกในการขึ้นลง จึงได้ย้ายมาที่อาคารชั้นเดียวที่ดัดแปลงเป็นวัดน้อย (ติดบ้านพักของอาจารย์สมัย)  ผู้ที่มาร่วมพิธีมิสซาส่วนใหญ่เป็นครูและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงเรียนซึ่งเป็นญาติพี่น้องในตระกูลชินะผา ปรีชาวุฒิ สังขรัตน์ ศุภลักษณ์ ดีสุดจิตร ผิวเกลี้ยง ราชพลพิจารณ์  ชมไพศาล ณรงค์รักษ์ รุ่งเรืองผล สุภาพ หนึ่งน้ำใจ จิตต์อำไพ และดาวพิเศษเป็นต้น รวมจำนวนประมาณหนึ่งร้อยคน 
 
 
ต่อมาคุณพ่อตาปี อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เมื่อเกษียณอายุได้มาพักที่โรงเรียนเซนต์จอห์น อาจารย์สมัยได้ซื้อบ้านหลังหนึ่ง (ติดมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) ดัดแปลงเป็นวัดน้อย  คุณพ่อได้ถวายมิสซาและดูแลกลุ่มคริสตชนจนถึงพระยกไป
 
นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาดินแดง มาถวายมิสซาที่นี่ด้วยในบางโอกาส  เช่น  คุณพ่อแวรนีเอร์ และคุณพ่อมอริส โยลี เป็นต้น  นอกนั้น ยังมีพระสงฆ์อื่นมาถวายมิสซาในโอกาสต่างๆ เช่น คุณพ่อหลุยส์ เอโม (จากคณะ SAM) คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ จากสังฆมณฑลจันทบุรี  คุณพ่อเศียรโชติพงษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง  คุณพ่อมารแชล เปเรต์ คุณพ่อปอล  ลังฟังต์ และพระสงฆ์จากคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยถวายมิสซาในวันอาทิตย์และวันศุกร์ต้นเดือน 
 
ในปี ค.ศ. 1978 คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม และคุณพ่อเชวูเลต์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาถวายมิสซาวันอาทิตย์และวันศุกร์ต้นเดือน สำหรับเด็กที่เกิ ดในระหว่างนี้ เมื่อได้รับศีลล้างบาปหรือศีลกำลัง จะบันทึกไว้ในทะเบียนของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 
 
ในปี ค.ศ. 1980 คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม พระสงฆ์คณะมหาไถ่ ที่มาถวายมิสซาที่วัดนี้ในวันอาทิตย์ ได้เริ่มการทำพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเค ราะห์  และยังคงทำต่อมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่มีพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ปรากฏว่ามีสัตบุรุษมาวัดเพิ่มมากขึ้น จนบางครั้งต้องยืนเ พราะไม่มีที่นั่ง สำหรับการเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง อาจารย์สมัยได้ขอซิสเตอร์จากเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มาทำการอบรมเด็ก การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง จะนำเด็กไปรับที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง และบันทึกชื่อในทะเบียนของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
 
ปี ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู ได้มอบหมายให้คุณพ่อลออ สังขรัตน์ ดูแลวัดเซนต์จอห์น พร้อมกับวัดน้อยโรงเรียนมารีสวรรค์ ที่ดอนเมือง  และวัดน้อยที่สะพานใหม่  แทนคุณพ่อลังฟังต์ซึ่งได้เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศ  คุณพ่อลออ ได้จัดทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สำหรับวัดเซนต์จอห์นและวัดมารีสวรรค์  
 
ปี ค.ศ. 1983 คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ ได้รับมอบหมายให้มาดูแลวัดเซนต์จอห์น โดยมีคุณพ่อลออเป็นผู้ช่วย  เนื่องจากมีสัตบุรุษมาร่วมพิธี มิสซากันมากขึ้น ทำให้วัดคับแคบ ไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจจึงได้มีการตกลงกันที่จะสร้างวัดใหม่อย่างถาวร 
 
ในปี ค.ศ. 1984 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยได้ทรงเสกแผ่นศิลากฤกษ์สำหรับวัดใหม่ที่จะสร้าง  
 
เนื่องจากโรงเรียนจะก่อตั้งครบ 25 ปี อาจารย์สมัย จึงเริ่มดำเนินการเพื่อจัดสร้างวัดใหม่อย่างถาวรโดยแบ่งเนื้อที่ของโรงเรียนแผนกคอมเมิร์ส บริเวณลาดพร้าวซอย 2 ในเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร เป็นสถาปนิกและศาสตราจารย์ ดร.รชฏกาญ จนะวณิชย์ เป็นวิศวกรเพราะเนื่องจากเนื้อที่จำกัดจึงจำเป็นต้องออกแบบเป็นรูปหกเหลี่ยมเต็มพื้นที่เพดานสูง ใช้แบบสถาปัตยกรรมโกธิคแบ บใหม่  ที่นั่ง 200 คน และมีชั้นลอย นั่งได้ประมาณ 60 คน ภายในมีกระจกสีเป็นรูปเกี่ยวกับพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (รูป 14 ภาค) นอกจากนั้นยังมีรูปการบังเกิด การกลับคืนและการเสด็จขึ้นสวรรค์ และภายในวัดติดตั้งระบบอากาศ ข้างวัดได้สร้างหอระฆังทรงหกเหลี่ยม สูง 43 เมตร ใช้เสาเข็ม 148 ต้น
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1986 เวลา18.00 น. พระอัครสังฆราชคายน์ แสนพลอ่อน แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้ให้เกียรติมาเสกบริเวณก่อสร้าง
 
ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1986 เวลา 10.00น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  ได้ทำพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ 
 
คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานอภิบาลสัตบุรุษที่วัดนี้ในวันอาทิตย์ ใน ปี ค.ศ. 1987-1989
 
คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสในปี 1989-1990  คุณพ่อได้ทำหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษด้วยดี เอาใจใส่ดูแลสัตบุรุษโดย ถ้วนหน้า เป็นต้น เอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย และคนยากจน พัฒนางานด้านพลมารีให้มีประสิทธิภาพตามจิตตารมณ์ของคณะเป็นอย่างดี ปรับปรุงคณะเยาวชนให้เป็นคณะพลมารี ดูแลงานด้านการสอนคำสอนและกิจการกลุ่มเซอร์ร่า จัดหาพระสงฆ์ คณะฟรังซิสกันมาถวายมิสซาภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์ งานของวัดจึงได้พัฒนาไปตามลำดับ มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น 
 
คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.1990-1993 โดยมี คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มาช่วยงานอภิบาลเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 
 
คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ใน ปี ค.ศ. 1994-1998
มี คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์   คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาช่วยงานอภิบาล 
 
วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1998  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินการซื้อวัดเซนต์จอห์น รวมทั้งอาคารและที่ดินทั้งหมด 1 ไร่ 60.1 วา ในราคา 45 ล้านบาท เป็นของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ใน ปี ค.ศ. 1999-2003  
มีคุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และคุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ ช่วยงานอภิบาล
 
คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ใน ปี  ค.ศ.2004-2006  
มี คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต  และคุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์  ช่วยงาน อภิบาล
 
คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ใน ปี ค.ศ. 2006-2011
มีคุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต  คุณพ่อ Rodighiero Domenico และคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา ช่วยงานอภิบาล
 
คุณพ่อธีระ กิจบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2011-2016
ปัจจุบันวัดเซนต์จอห์น มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ประมาณ 1,300-1,700 คน มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สภาอภิบาลพลมารี (2 เปรสิเดียม)  เซอร์ร่า กลุ่มพระเมตตา กลุ่มผู้อาวุโส ฯลฯ 

ปี ค.ศ. 2013 ได้มีการปรับปรุงชั้น 4 ของตึกที่พักอาศัย จากห้องเรียนโล่งๆ ให้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์และสามเณรมาช่วยงานอภิบาล

ปรับปรุงห้องใต้ดินใต้ถุนวัด ให้เป็นห้องประชุมที่ใช้งานได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและห้องประชุมของโรงเรียนเซนต์จอห์นอยู่ระหว่างปรับปรุง ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้

ปี ค.ศ. 2014  เปลี่ยนเบาะที่นั่งในวัดทั้งหมด (เฉพาะฟองน้ำ) ดำเนินการประมาณ 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)

คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2016-ปัจจุบัน

ปี ค.ศ. 2016 มีการบูรณะและซ่อมแซมวัดโอกาสครบรอบ 30 ปี

ปี ค.ศ. 2018 โครงการเปลี่ยนที่นั่งภายในวัด จากเดิมซึ่งเป็นเก้าอี้เบาะกำมะหยี่สีน้ำเงินและใช้คนงานมาเป็นเวลา 32 ปี ตั้งแต่สร้างวัด เปลี่ยนเป็นม้านั่งยาวทำด้วยไม้สักทอง นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงบริเวณพระแท่น จัดทำเก้าอี้สำหรับพระสงฆ์ ผู้อ่าน และผู้ช่วยพิธีกรรม พร้อมกับซ่อมแซมพื้นหินอ่อน และพื้นปาร์เก้ชั้นลอย โดยงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการปรับปรุง ได้รับเงินสนับสนุนจากสัตบุรุษและผู้มีจิตศรัทธา

 
ประมวลภาพวัดเซนต์จอห์น
 
วัดน้อย
 
บริเวณก่อสร้างครั้งแรกเริ่ม
  
กิจกรรมต่างๆ
 
กลุ่มผู้สูงอายุ
 
กลุ่มพลมารี
 
ตารางมิสซา  และ แผนที่การเดินทาง
 

พิธีกรรม

 วัน/เดือน

 เวลา

 ภาษา

 หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

จันทร์-ศุกร์

06.30 น.

 ไทย

วัดน้อยบ้านพักพระสงฆ์

มิสซาเย็น (วันธรรมดา)

 

 

 ไทย

 

มิสซาเย็น(วันเสาร์)

วันเสาร์

18.00 น.

 ไทย

พิธีนพวารก่อนมิสซา

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์

18.00 น.

 ไทย

เฝ้าศีลมหาสนิทก่อนมิสซา

พิธีแห่แม่พระ

อาทิตย์ต้นเดือน

18.00 น.

 ไทย

แห่แม่พระหลังมิสซา

มิสซาวันอาทิตย์

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

06.30 น.

 ไทย

 

มิสซาที่ 2 (วันอาทิตย์)

 

07.45 น.

 ไทย

 

มิสซาที่ 3 (วันอาทิตย์)

 

09.00 น.

 ไทย

 

มิสซาที่ 4 (วันอาทิตย์)

 

10.30 น.

 อังกฤษ

 

มิสซาที่ 5 (วันอาทิตย์)

 

18.00 น.

ไทย

 

มิสซาที่ 6 (วันอาทิตย์)

 

 

 

 

เทศกาลมหาพรต สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

การเดินรูป 14 ภาค
ในเทศกาลมหาพรต

อาทิตย์

08.45 น.ก่อนมิสซา

ไทย

มิสซาเริ่ม09.00น.

วันอาทิตย์ใบลาน

 

09.00น.

ไทย

ก่อนมิสซามีเสกและแห่ใบลาน

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

 

18.00น.

ไทย

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

 

18.00น.

ไทย

เดินรูป 17.00น.

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

 

18.00น.

ไทย

 

วันอาทิตย์ปัสกา

 

09.00น.

ไทย

 

เทศกาลพระคริสตสมภพ

มิสซาวันคริสตมาส (กลางคืน)

24 ธันวาคม

20.00 น.

ไทย

ที่โรงเรียนเซนต์จอห์น

 

 

22.30 น.

อังกฤษ

วัด

มิสซาวันคริสตมาส (ตอนเช้า)

25 ธันวาคม

09.00 น

ไทย

 

 

 

10.30 น.

อังกฤษ

 

มิสซาส่งท้ายปีเก่า

31 ธันวาคม

18.00 น.

ไทย

 

มิสซาต้อนรับปีใหม่

1 มกราคม

09.00 น.

ไทย

 

 

 

10.30 น.

อังกฤษ

 

ฉลองวัด

26 ธันวาคม

10.00 น.

ไทย

 

เสกสุสาน

 

 

 

 

 

เส้นทาง...การเดินทาง

ทางบก

  สาย

 หมายเหตุ

รถโดยสารประจำทาง (สาย)

  3,8,24,27,28,38,39,44,59,69 และ 92

 

รถโดยสารปรับอากาศ (สาย)

  ปอ3, 24, 38, 39, 44, 69, 136 และ 138

 

ทางน้ำ

สาย

 หมายเหตุ

เรือ (สาย)