บทที่ 8 สมัยคุณพ่อแฟเรอ และคุณพ่อโบรด์ ค.ศ. 1696 - 1700

 

สมัยคุณพ่อแฟเรอ และคุณพ่อโบรด์ ค.ศ. 1696 - 1700

ความล่าช้าและความลำบากในการแพร่ธรรมการเจรจาทางการเมือง